• (036) 529 60 58
  • info@advocatenkantoorschulte.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden versie 2023

Artikel 1 - Definities

a. Advocatenkantoor Schulte: De eenmanszaak Advocatenkantoor Schulte gevestigd te (1322 CK) Almere, aan de Transistorstraat 31, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 39098017, waarvan de advocaat mr. G.I.H. Schulte eigenaar is (www.advocatenkantoorschulte.nl).

b. Opdrachtgever: De contractspartij met wie Advocatenkantoor Schulte een overeenkomst van opdracht gesloten heeft.

c. Verschotten: De door opdrachtgever te betalen uitgaven die Advocatenkantoor Schulte in het belang van de uitvoering van de overeenkomst doet aan derden.


Artikel 2 - Lidmaatschap NOvA en regels waaraan de advocaat is gebonden

De advocaat is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd te Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 5 (www.advocatenorde.nl). Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal de advocaat zich alleen door het belang van de cliënt laten leiden, zulks met inachtneming van de geldende regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten te vinden op de website van de NOvA. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van gefinancierde rechtsbijstand, dan is de advocaat tevens gebonden aan de regels die de Raad voor Rechtsbijstand stelt (www.rvr.org).


Artikel 3 - Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die met Advocatenkantoor Schulte gesloten worden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 4 - De overeenkomst van opdracht

1. Een overeenkomst van opdracht komt tot stand nadat een (rechts)persoon Advocatenkantoor Schulte verzocht heeft om zijn belangen te behartigen en Advocatenkantoor Schulte deze opdracht heeft aanvaard.

2. Binnen zeven werkdagen na de aanvaarding van de opdracht krijgt de opdrachtgever daarvan een schriftelijke bevestiging.

3. Advocaat mr. G.I.H. Schulte zal opdrachten persoonlijk uitvoeren, daarbij eventueel behulp makend van kantoorpersoneel. Advocatenkantoor Schulte heeft voor geval van ziekte/ afwezigheid een waarnemingsovereenkomst gesloten met advocaat D.G. Nagel te Almere. Indien zich een geval voordoet waarin waarneming noodzakelijk is, dan zal dat door de eigen advocaat of waarnemende advocaat met de opdrachtgever worden gecommuniceerd.

4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.


Artikel 5 - De declaratie en het voldoen daarvan

1. De opdrachtgever is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht verschuldigd het overeengekomen honorarium inclusief 21% omzetbelasting of de eigen bijdrage zoals vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand vermeerderd met eventuele verschotten.

2. Het honorarium wordt vastgesteld op basis van een overeen te komen uurloon of op basis van een vaste prijs voor de gehele uitvoering van de overeenkomst van opdracht.

3. De werkzaamheden worden gedeclareerd op basis van tijdseenheden van 6 minuten. Afgerond volgens de daarvoor gebruikelijke regels, maar met een minimum van 6 minuten.

4. Eventuele reiskosten worden aan opdrachtgevers voor wie geen eigen bijdrage geldt gedeclareerd aan de hand van het aantal retourkilometers tussen het kantoor (tot en met 30 november 2022: 1332 AT, nr. 2, met ingang van 1 december 2022: 1322 CK, nr. 31) en de bestemming. Gehanteerd wordt het aantal kilometers van de snelste route conform de ANWB routeplanner. Per kilometer wordt 1% van het overeengekomen honorarium per uur inclusief BTW in rekening gebracht. De reistijd wordt geacht in voornoemde vergoeding inbegrepen te zijn.

5. Advocatenkantoor Schulte is telkens gerechtigd om van de opdrachtgever betaling van voorschotten te verlangen. Betaalde voorschotten worden in mindering gebracht op de einddeclaratie.

6. Facturatie vindt plaats op met de opdrachtgever afgesproken tijdstippen of bij gebreke daarvan omstreeks de 20ste van de maand.

7. De declaraties van Advocatenkantoor Schulte dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening. Bij overschrijding van voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Advocatenkantoor Schulte is dan gerechtigd om een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

8. Eventuele incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van de in te vorderen declaratie(s).

9. Op verzoek van opdrachtgever worden aan hem toegezonden de urenspecificaties behorende bij een bepaalde factuur.

10. Klachten over een factuur of de specificatie daarvan, dienen binnen een maand na de factuurdatum kenbaar gemaakt te worden. Indien binnen die termijn geen klachten ontvangen zijn, zal de opdrachtgever geacht worden de juistheid en verschuldigdheid van de factuur te erkennen.


Artikel 6 - Aansprakelijkheid

1. De overeenkomst van opdracht geldt uitsluitend tussen de (voormalig) opdrachtgever en Advocatenkantoor Schulte, derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

2. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Schulte voor eventuele beroepsfouten is beperkt tot het bedrag dat door haar (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is gesloten bij HDI-Gerling Verzekeringen N.V. tot een bedrag van € 500.000,-.

3. Indien geen uitkering krachtens de in lid 2 van dit artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Advocatenkantoor Schulte in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium of de in rekening gebrachte eigen bijdrage.

4. Indien Advocatenkantoor Schulte derden moet inschakelen om de belangen van een opdrachtgever optimaal te kunnen behartigen, dan zal zij daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor eventuele schade veroorzaakt door derden is Advocatenkantoor Schulte niet aansprakelijk, behoudens in gevallen waarbij aan haar zijde sprake is van opzet of grove schuld.

5. Advocatenkantoor Schulte is gerechtigd om zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever namens de opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

6. Alle vorderingen en andere bevoegdheden die een (voormalig) opdrachtgever in verband met door Advocatenkantoor Schulte verrichte werkzaamheden jegens Advocatenkantoor Schulte heeft, vervallen in ieder geval na één jaar vanaf het moment waarop de (voormalig) opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.


Artikel 7 - Bewaartermijn en verjaring van vorderingen

Na afsluiting van een dossier, zal een dossier nog gedurende minimaal vijf jaar (digitaal) bewaard worden. Tot vijf jaar na afsluiting van een dossier kunnen daaruit stukken worden opgevraagd door de opdrachtgever. Na ommekomst van de bewaartermijn heeft Advocatenkantoor Schulte het recht om het dossier te vernietigen en deze bepaling in te roepen teneinde een beroep op verjaring van een eventuele vordering te staven.


Artikel 8 - Klachten en geschillen

Advocatenkantoor Schulte kent een interne klachtenregeling, welke is aangehecht aan de algemene voorwaarden en geacht moet worden hier integraal te zijn ingelast.


Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten gesloten met Advocatenkantoor Schulte is het Nederlands recht van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken in de algemene voorwaarden of in een overeenkomst.KLACHTENREGELING


Artikel 1 - Definities

a. Cliënt: Een (rechts)persoon met wie Advocatenkantoor Schulte een overeenkomst van opdracht heeft inzake belangenbehartiging in enig juridisch geschil.

b. Schriftelijk klacht: Elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen betreft de dienstverlening van de advocaat door de cliënt kenbaar gemaakt en door de cliënt als zodanig benoemt.

c. Mondelinge klacht: Elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken mondeling gedane uitlating van ongenoegen betreft de dienstverlening van de advocaat door de cliënt kenbaar gemaakt.

d. Klachtenregistratieformulier: Een intern te gebruiken formulier ter uitvoering van de in de klachtenregeling vastgelegde procedure.

e. Klager: De persoon voor wie een klachtenregistratieformulier is ingevuld.

f. Klachtenprocedure: De gehanteerde procedure voor behandeling van klachten.

g. Klachtenregeling: Dit document, zijnde de schriftelijke weergave van de op het kantoor gehanteerde klachtenprocedure.

h. Klachtenfunctionaris: De persoon wie de klacht behandelt. De klachtenfunctionaris wordt in deze regeling aangewezen.


Artikel 2 - Informatieverstrekking over de klachten- en geschillenregeling en klachtafhandeling

1. De advocaat wijst de cliënt op het bestaan van de klachtenregeling.

2. De advocaat deelt de cliënt mee dat de mogelijkheid bestaat om onoplosbare geschillen voor te leggen aan de deken van de Orde van Advocaten, Midden-Nederland.

3. mr. G.I.H. Schulte draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

4. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.


Artikel 3 - Informele en formele klacht

Informele klachten (mondelinge klachten en/of schriftelijke opmerkingen van cliënten die het karakter van klacht zouden kunnen hebben) worden afgewikkeld in een gesprek tussen de advocaat en de cliënt. Indien de cliënt over de uitkomst van dat gesprek niet tevreden is, kan hij alsnog klachtenregistratieformulier laten invullen en/of een formele klacht indienen.


Artikel 4 - De registratie van een formele klacht

Een formele klacht wordt geregistreerd volgens het klachtenregistratieformulier. Schriftelijke klachten die op andere wijze worden ontvangen, worden in eerste instantie beschouwd als informele klacht, na een zo spoedig mogelijk te leggen contact met de cliënt kan de klacht als formele klacht gaan gelden.


Artikel 5 - De behandeling van formele klachten

1. De persoon wie de klacht registreert kwalificeert deze als informele of formele klacht.

2. Zodra er een formele klacht is legt de advocaat haar werkzaamheden neer, omdat er sprake is van een vertrouwensbreuk. De klacht wordt doorgezonden aan mr. D.G. Nagel die als externe klachtfunctionaris is aangewezen.

3. Binnen een week na de datum van invullen van het klachtenregistratieformulier / contact over de schriftelijke klacht ontvangt de klager een ontvangstbevestiging met het verzoek om binnen een week aan te geven of hij een hoorzitting wenselijk acht.

4. Er wordt naar gestreefd om binnen drie weken na de reactie van klager een hoorzitting te laten plaatsvinden, indien de klager daarop prijs stelt. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt.

5. De klachtenfunctionaris geeft binnen een week na de hoorzitting zijn schriftelijke beslissing. Indien er geen hoorzitting plaatsvindt zal ernaar gestreefd worden om de beslissing te geven binnen een week nadat de klager heeft laten weten op een hoorzitting geen prijs te stellen.

6. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, dan zal aan de klager op passende wijze genoegdoening worden gegeven.

7. Indien een klacht naar tevredenheid is opgelost, dan zetten klager, advocaat en klachtenfunctionaris hun handtekening op de daartoe bestemde ruimte op het klachtenregistratieformulier of een daartoe op te stellen overeenkomst.

8. Een klager kan zijn klacht desgewenst voorleggen aan de deken van de Orde van Advocaten Midden-Nederland.


Artikel 6 - Klachttermijn

Een schriftelijke of mondelinge klacht dient binnen drie maanden na het moment waarop cliënt/klager kennis nam of redelijkerwijs had kunnen nemen van het handelen of nalaten welk aanleiding tot die klacht gaf.


Artikel 7 - Analyse van klachten

Ten minste ieder jaar evalueren de advocaat en de klachtenfunctionaris de behandelde klachten en de werking van de klachtenregeling. Doel daarvan is om nieuwe klachten te voorkomen en de klachtprocedure te verbeteren.